EcuVersus

Versus

ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีระดับสูงรองรับการทำงานของรถยนต์รุ่นใหม่ มีความละเอียดในการ คำนวณ สัญญาณได้ อย่างมีประสิทธิภาพที่ปรับได้ละเอียดถึง 1/100,000 วินาที และยังมีฟังก์ชั่น Create Map ที่ลอกแบบสัญญาณการฉีด จ่ายน้ำมันได้ทุกสภาวะการขับขี่

สัญญาณการจ่ายแก๊สของ ECU ระบบแก๊ส ต้องเร็วเพียงพอ เพื่อให้ทันกับสัญญาณที่ได้รับมาจาก ECU ระบบน้ำมัน ซึ่ง ECU ระบบแก๊สของ Versus มีความสามารถในการจ่ายแก๊สได้เร็วถึง 0.000001 วินาที ซึ่งถือว่าเป็น ECU ระบบแก๊ส ที่จ่ายแก๊สได้ เร็วที่สุดในท้องตลาด โปรแกรมจูนต้องละเอียดมีการบันทึกค่า สัญญาณการจ่ายของระบบน้ำมันทุกสภาวะการขับขี่ทุกช่วง ความเร็ว ไม่ว่าขณะที่เร่งเครื่องยนต์ ขณะรอบเดินเบา ขณะใช้ ความเร็วสูงเมื่อออกต่างจังหวัด หรือใช้ความเร็วต่ำจากการขับ ในเมือง ECU ระบบแก๊ส ต้องสามารถทำการบันทึกค่าและนำไป คำนวณการจ่ายแก๊สให้เหมาะสมกับสภาวะการขับขี่ที่เกิดขึ้นจริงได้ (ECU โดยทั่วไปจะนำค่าเฉพาะรอบเดินเบามาคำนวณแล้วนำค่า ที่ได้ไปเฉลี่ยสั่งจ่ายแก๊สที่ช่วงความเร็วสูงจึงส่งผลให้การสั่ง จ่ายแก๊สไม่สมบูรณ์ทุกช่วงการขับขี่)

โปรแกรม Versus ได้ ออกแบบและพัฒนาระบบอัจฉริยะเพื่อบันทึกค่าระหว่างการขับขี่ แบบ Real time ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของโปรแกรม versus ที่เรียกว่า ฟังชั่นการสร้างแม็บ (Create Map) ซึ่งเป็นโปรแกรม ที่สามารถเรียนรู้การทำงานของระบบน้ำมัน โดยการเปิดโปรแกรม และขับบันทึกค่าการจ่ายของระบบน้ำมัน ให้ครบทุกสภาวะการขับขี่ หลังจากนั้นให้เปลี่ยนมาบันทึกค่าการจ่ายของระบบแก๊ส เมื่อได้ค่า การจ่ายทั้ง 2 ระบบครบแล้ว โปรแกรมจะทำการคำนวณการจ่าย แก๊สให้เหมาะสมในแต่ละช่วงการขับขี่ให้โดยอัตโนมัติ เครื่องยนต์ จะเผาไหม้สมบูรณ์แบบ ให้อัตราการเร่งดีเยี่ยมและยังประหยัด เชื้อเพลิงมากกว่าระบบแก๊สทั่วไป การจูนแบบสร้างแม็บนั้นไม่ใช่แค่ตั้งค่าแรงดันการจ่ายแก๊สการบันทึกค่าการจ่ายของระบบน้ำมันและนำมาคำนวณการจ่ายแก๊สเท่านั้น แต่โปรแกรมยังนำค่าแรงดันในระบบแก๊ส และแรงดัน อากาศในท่อไอดีมาคำนวณร่วมด้วยซึ่งเมื่อเครื่องยนต์ใช้งานไป ประมาณ 40,000 กิโลเมตร ระบบต่างๆ ในเครื่องยนต์เริ่มเกิดการ เสื่อมสภาพทำให้แรงดันในท่อ ไอดีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้น ทุกๆ 40,000 กิโลเมตร ควรกลับมาให้ช่างผู้ติดตั้งทำการสร้างแม็บ (Create Map) ให้ใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเครื่องยนต์ที่ เปลี่ยนแปลงไป