ปัญหา ใช้แก๊สไม่ได้ ไม่ตัดเข้าแก๊ส

ปัญหา ใช้แก๊สไม่ได้ ไม่ตัดเข้าแก๊ส

อาการไม่ตัดเข้าแก๊ส หรือใช้แก๊สแล้วตัดเข้าระบบน้ำมันโดยที่แก๊สยังไม่หมด มักจะเกิดจากกล่องECUแก๊ส ตรวจพบความผิดพลาดจากการทำงาน เพื่อความปลอดภัย จึงตัดระบบเข้าสู่น้ำมัน  เมื่อระบบตัดแล้ว ไฟที่ไปจ่ายเพื่อเปิดวาล์วที่ถังแก๊สและหม้อต้มจะหยุดจ่ายไฟทำให้วาล์วแก๊สปิด แก๊สที่ถังจะไม่สามารถออกมาได้ ดังนั้นจึงมันใจได้ว่าระบบแก๊สมีความปลอดภัยแน่นนอน สามารถขับรถเข้าเช็คที่ ศูนย์บริการรถยนต์ แก๊ส เพิ่มสินคาร์เซอร์วิส