Honda Civic มีเสียงมอเตอร์หมุน บริเวณกระจกมองข้าง หรือ บางคันอาจจะมีอาการมีเสียงหมุนแต่กระจกไม่พับเข้า หรือกางออก
ส่วนมากมักจะเกิดจาก เฟือง ตัวพับกระจกแตก
ทำการเปลี่ยนเฟืองกลม และเฟืองเกลียวหนอน