ใบรับรอง

หนังสือให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดตั้งแก๊สส่วนควบและอุปกรณ์ของรถติดแก๊สLPG

Certificate-1

 

ใบรับรองวิศวกรเครื่องกล

Certificate-2-Engineer

ควบคุมงานติดแก๊สรถยนต์โดยวิศวกรเครื่องกล ลาดกระบัง

ใบรับรองการติดแก๊ส CNG จากกรมธุรกิจพลังงาน

Cerificate-3-Energy

ใบรับรองการติดแก๊สและปรับจูนระบบแก๊สรถยนต์จากEnergyReform

Cerificate-4-Dealer-ER

ใบรับรองการติดแก๊สและปรับจูนระบบแก๊สรถยนต์จากAC

Certificate-6-Dealer-Versus

ใบรับรองการติดแก๊สและปรับจูนระบบแก๊สรถยนต์จากEG Europe Gas

Certificate-5-Dealer-EG

 

ใบรับรองการติดแก๊สและปรับจูนระบบแก๊สรถยนต์จากVersus

Certificate-6-Dealer-Versus
ติดแก๊ส มั่นใจ เพิ่มสินคาร์โฮม