ตารางเปียบเทียบราคาซ่อมบำรุงรถยนต์ ศูนย์บริการ Toyota vios

วันที่โพสต์: Dec 12, 2014

ราคาซ่อมบำรุงรถยนต์ ศูนย์บริการ Toyota vios

ระยะทาง 10000 กม
(6เดือน)
20000 กม
(1ปี)
30000
 (18เดือน)
40000 กม
(2ปี)
50000
 (30เดือน)
60000 กม
(3 ปี)
70000 กม
 (42เดือน)
80000 กม
 (4ปี)
90000 กม
(54เดือน)
100000 กม
5 ปี
รายการ ศูนย์บริการ ราคาศูนย์ริการ
ราคา/หน่วย
(บาท)
ราคา
รวม
น้ำมันเครื่อง
10W30-SL
4 ลิตร 200 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
กรองน้ำมันเครื่อง 1 ชิ้น 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
แหวนรองน๊อต
น้ำมันเครื่อง
1 ชิ้น 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
หัวเทียน(อิริเดียม) 4 ชิ้น 720 ### 2,880
ไส้กรอง อากาศ 1 ชิ้น 325 325 325 325
น้ำมันเบรค DOT3 2 pc. 115 230 230 230
น้ำยาหม้อน้ำ 7 ลิตร 120 840 840
น้ำมันเกียร์ 5 ลิตร 185 870 870 870
แหวนรองน๊อต
น้ำมันเกียร์ 
1 ชิ้น 35 35 35 35
อัตราค่าแรง(บาท) 420 420 1,050 420 672
รายการอื่นๆๆ
แบตเตอรี่ 1 ลูก 2200 2200 2200 2200
ผ้าเบรคหน้า 1 ชุด
จานเบรคหน้า 2 pc.
เจียรจานเบรค 2 pc.
ผ้าเบรคหลัง 1 ชุด
จานเบรคหลัง 2 pc.
เจียรจานหลัง 2 pc.
ล้างตู้แอร์ 1 pc. 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
รวมค่าบริการ 1,090 2,890 1,090 6,550 1,090 3,310 1,510 8,440 1,510 6,442

ราคาซ่อมบำรุงรถยนต์ PS-CarService

ระยะทาง 10000 กม
(6เดือน)
20000 กม
(1ปี)
30000
 (18เดือน)
40000 กม
(2ปี)
50000
 (30เดือน)
60000 กม
(3 ปี)
70000 กม
 (42เดือน)
80000 กม
 (4ปี)
90000 กม
(54เดือน)
100000 กม
5 ปี
รายการ PS-CarService ราคา
PS-Car
Service
ราคา
PS-Car
Service
ราคา
PS-Car
Service
ราคา
PS-Car
Service
ราคา
PS-Car
Service
ราคา
PS-Car
Service
ราคา
PS-Car
Service
ราคา
PS-Car
Service
ราคา
PS-Car
Service
ราคา
PS-Car
Service
ราคา/
หน่วย
(บาท)
ราคา
รวม
น้ำมันเครื่อง
10W30-SL
4 ลิตร 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490
กรองน้ำมันเครื่อง 1 ชิ้น 220 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
แหวนรองน๊อต
น้ำมันเครื่อง
1 ชิ้น 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
หัวเทียน(อิริเดียม) 4 ชิ้น 450 ### 1800
ไส้กรอง อากาศ 1 ชิ้น 200 200 200 200
น้ำมันเบรค DOT3 2 pc. 100 200 200 200
น้ำยาหม้อน้ำ 7 ลิตร 120 840 840
น้ำมันเกียร์ 5 ลิตร 185 870 870 870
แหวนรองน๊อต
น้ำมันเกียร์ 
1 ชิ้น 10 10 10 10
อัตราค่าแรง(บาท) 100 100 100 300 100 100 100 300
รายการอื่นๆๆ
แบตเตอรี่ 1 ลูก 1800 1800 1800 1800
ผ้าเบรคหน้า 1 ชุด
จานเบรคหน้า 2 pc.
เจียรจานเบรค 2 pc.
ผ้าเบรคหลัง 1 ชุด
จานเบรคหลัง 2 pc.
เจียรจานหลัง 2 pc.
ล้างตู้แอร์ 1 pc. 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
รวมค่าบริการ 750 1,950 750 5,230 750 1,950 750 6,070 650 3,650

ประหยัดเงิน

340

940

340

###

340

###

760

###

860

###

หมายเหตุ
เป็นราคาสำรวจ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555
เป็นราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาน้ำมันเครื่องอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเกรดของน้ำมัน โดยราคาน้ำมันเครื่องที่แสดงในตารางเป็นราคาน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์
เป็นการคำนวณโดยใช้อัตราค่าแรงมาตรฐาน (อัตราค่าแรงอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่)
เป็นประมาณการของค่าใช้จ่ายพื้นฐานในการตรวจเช็คตามระยะทางหรือเวลา โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดจากการใช้งานจริง
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ ราคาอะไหล่และเงื่อนไขการรับประกันงานซ่อม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
พิมพ์ผิด-ตก ยกเว้น