ตารางเปรียบเทียบราคาซ่อมบำรุงรถยนต์ ศูนย์บริการ Toyota vigo

วันที่โพสต์: Dec 12, 2014

ราคาซ่อมบำรุงรถยนต์ ศูนย์บริการ Toyota vigo

ระยะทาง 10000 กม
(6เดือน)
20000 กม
(1ปี)
30000
 (18เดือน)
40000 กม
(2ปี)
50000
 (30เดือน)
60000 กม
(3 ปี)
70000 กม
 (42เดือน)
80000 กม
 (4ปี)
90000 กม
(54เดือน)
100000 กม
5 ปี
รายการ ศูนย์บริการ ราคา
ศูนย์
บริการ
ราคา
ศูนย์
บริการ
ราคา
ศูนย์
บริการ
ราคา
ศูนย์
บริการ
ราคา
ศูนย์
บริการ
ราคา
ศูนย์
บริการ
ราคา
ศูนย์
บริการ
ราคา
ศูนย์
บริการ
ราคา
ศูนย์
บริการ
ราคาศูนย์
บริการ
ราคา/หน่วย
(บาท)
ราคา
รวม
4 ลิตร 300 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
1 ชิ้น 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
1 ชิ้น 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
4 ชิ้น 65 260 260
1 ชิ้น 565 565 565 565
2 pc. 125 250 250 250
7 ลิตร 120 840 840
4.7 ลิตร 185 870 870 870
1 ชิ้น 35 35 35 35
420 420 1,050 420 672
1 ลูก 2200 2200 2200 2200
1 ชุด 2750 2750 2750 2750
2 pc.
2 pc.
1 ชุด
2 pc.
2 pc.
1 pc. 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
รวมค่าบริการ 1,460 3,260 1,460 7,180 4,210 3,680 1,880 9,070 1,880 6,942

ราคาซ่อมบำรุงรถยนต์ PS-CarService

ระยะทาง 10000 กม
(6เดือน)
20000 กม
(1ปี)
30000
 (18เดือน)
40000 กม
(2ปี)
50000
 (30เดือน)
60000 กม
(3 ปี)
70000 กม
 (42เดือน)
80000 กม
 (4ปี)
90000 กม
(54เดือน)
100000 กม
5 ปี
รายการ PS-CarService ราคา
PS-Car
Service
ราคา
PS-Car
Service
ราคา
PS-Car
Service
ราคา
PS-Car
Service
ราคา
PS-Car
Service
ราคา
PS-Car
Service
ราคา
PS-Car
Service
ราคา
PS-Car
Service
ราคา
PS-Car
Service
ราคา
PS-Car
Service
ราคา/
หน่วย
(บาท)
ราคา
รวม
4 ลิตร 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490
1 ชิ้น 220 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
1 ชิ้น 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
4 ชิ้น 450 1,800 1800
1 ชิ้น 200 200 200 200
2 pc. 100 200 200 200
7 ลิตร 120 840 840
4.7 ลิตร 185 870 870 870
1 ชิ้น 10 10 10 10
100 100 100 300 100 100 100 300
1 ลูก 1800 1800 1800 1800
1 ชุด
2 pc.
2 pc.
1 ชุด
2 pc.
2 pc.
1 pc. 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
รวมค่าบริการ 750 1,950 750 5,230 750 1,950 750 6,070 650 3,650

ประหยัดเงิน

710

1,310

710

1,950

3,460

1,730

1,130

3,000

1,230

3,292

หมายเหตุ

  • เป็นราคาสำรวจ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555
  • เป็นราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ราคาน้ำมันเครื่องอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเกรดของน้ำมัน โดยราคาน้ำมันเครื่องที่แสดงในตารางเป็นราคาน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์
  • เป็นการคำนวณโดยใช้อัตราค่าแรงมาตรฐาน (อัตราค่าแรงอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่)
  • เป็นประมาณการของค่าใช้จ่ายพื้นฐานในการตรวจเช็คตามระยะทางหรือเวลา โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดจากการใช้งานจริง
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ ราคาอะไหล่และเงื่อนไขการรับประกันงานซ่อม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • พิมพ์ผิด-ตก ยกเว้น